Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
     - ประกาศ อบต.ขอนหาด การแสดงเจตจำนงสุจริต.pdf
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
     - การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพล่าสุด.pdf
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
     - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
     - การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
     - การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
     - การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการ) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf
การแจ้งถมดิน
     - การแจ้งการถมดิน.pdf
การแจ้งขุดดิน
     - การแจ้งขุดดิน.pdf
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
     - ขออนุญาตก่อสร้าง 21.pdf
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
     - ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     - ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     - ผู้สูงอายุ.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     - พิการ.pdf
การรับชำระภาษีป้าย
     - ภาษีป้าย.pdf
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     - โรงเรือนและที่ดิน.pdf
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
     - เอดส์.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 075-426006-7  แฟกซ์ : 075-
426007  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด