Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

เรื่อง
ไฟร์
★ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาดตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด

★ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

ดาวน์โหลด

★ การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

 ดาวน์โหลด

★ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ดาวน์โหลด

★ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

ดาวน์โหลด

★ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

ดาวน์โหลด

★ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรรีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

ดาวน์โหลด

★ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิขย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

ดาวน์โหลด

★ การแจ้งถมดิน

ดาวน์โหลด

★ การแจ้งขุดดิน

ดาวน์โหลด

★ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

ดาวน์โหลด

★ การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

ดาวน์โหลด

★ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ดาวน์โหลด

★ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลด

★ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

ดาวน์โหลด

★ การรับชำระภาษีป้าย

ดาวน์โหลด

★ การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน

ดาวน์โหลด

★ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

ดาวน์โหลด


คู่มือจริยธรรม

เรื่อง
ไฟร์
★ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

★ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

★ ประมวลจริยธรรมส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง
ไฟร์
★ คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

 ดาวน์โหลด 

★ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.

 ดาวน์โหลด 

★ คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรฐานการเร่งรับเบิกจ่าย

 ดาวน์โหลด 

★ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ.2562

 ดาวน์โหลด 

★ คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ดาวน์โหลด 

★ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ดาวน์โหลด 

★ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

 ดาวน์โหลด 

★ หนังสือคำสั่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 ดาวน์โหลด 

★ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

 ดาวน์โหลด 

★ คู่มือการใช้สินทรัพย์ทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

 ดาวน์โหลด 

Responsive image