Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
     การศึกษา

          โรงเรียนประถมศึกษา      จำนวน    ๕   แห่ง

 
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนบ้านขอนหาด หมู่ที่ ๑ 180 นายธรรศ  พงศาปาน  
โรงเรียนบ้านใสถิน หมู่ที่ ๒ 39 นายจำเริญ  พุฒขาว รักษาการแทน
โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ หมู่ที่ ๓ 60 นางประทีป มีเอียด  
โรงเรียนบ้านตรอกแค หมู่ที่ ๔ 141 นายประถม  บุญวงศ์  
โรงเรียนวัดควนใส หมู่ที่ ๖ 51 นายประหยัด  บุญรินทร์  
         
          **ข้อมูลจาก กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
  
          โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  ๑   แห่ง

 
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ หมู่ที่ ๔ 143 นายอรรถพร อักษรนำ  
          
          **ข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน    ๓    แห่ง

 
ลำดับที่ ชื่อศูนย์ ที่ตั้ง จำนวนเด็ก จำนวนครู/ผู้ดูแลเด็ก หมายเหตุ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขอนหาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไสถิน
ร.ร.อนุบาล อบต.ขอนหาด 1
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๑
53
29
59
1/2
1/2
-
 

          **ข้อมูลจาก กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

     สถาบันและองค์การทางศาสนา

          วัด   จำนวน  ๓   แห่ง

 
ลำดับที่ ชื่อวัด ที่ตั้ง เจ้าอาวาส หมายเหตุ


วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์  (วัดขอนหาด)
วัดดอนตาสังข์
วัดควนใส
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๖
พระครูสุจิตตากร
เจ้าอธิการวิจิตร โอภาโส
พระอธิการแดง ฉนฺ.ทกโร
 

          **ข้อมูลจาก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
     สาธารณสุข

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน   ๒   แห่ง

 
 ลำดับที่ ชื่อ  ที่ตั้ง หมู่บ้านรับผิดชอบ หัวหน้าหน่วย หมายเหตุ

บ้านขอนหาด
บ้านตรอกแค
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๔
๑,๒,๓,๗,๘,๙
๔,๕,๖
นายประสาน  ชูถนอม
นายชวภณ   เอียดทองใส
 

          อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ  ๑๐๐
          **ข้อมูลจาก สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
  
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
 ลำดับที่  ชื่อ  ที่ตั้ง หมู่บ้านรับผิดชอบ หัวหน้าหน่วย หมายเหตุ

2
3
4
5
6
สถานีตำรวจภูธรขอนหาด
ป้อมบ้านขอนหาด
ป้อมบ้านทุ่งใหญ่
ศูนย์ อปพร.ตรอกแค
ป้อมบ้านควนใส
ป้อมบ้านเกาะแซะ
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ ๙
ตำบลขอนหาด
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ ๙
พ.ต.ท.ธนิต เพชรชู
 
 

          **ข้อมูลจาก สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
Responsive image