Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสุภาพร จุลเรือง
ปลัด อบต.ขอนหาด
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวเย็นตา อภัยรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางนัยน์กานต์ ศรีณวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอนุศาสน์ อภัยรัตน์
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นายอาทิตย์ แก่นทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายดนุพร ชูโชติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวสุภาวดี สงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวประอรรัตน์ สุวรรณภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
นายประจวบ ด้วงหวัง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
Responsive image
นางเยาวลักษณ์ มณีโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวสรวีย์ ไตรแก้วด้วง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายเสกสรร เดชเปีย
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด