Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

เรื่อง
ไฟร์
★ อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3

 ดาวน์โหลด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง
ไฟร์
★ กฎกระทรวงออก ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 ดาวน์โหลด 

★ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562

 ดาวน์โหลด 

★ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ดาวน์โหลด 

★ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 ดาวน์โหลด 

★ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 ดาวน์โหลด 

★ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

 ดาวน์โหลด 

★ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

 ดาวน์โหลด 

★ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

 ดาวน์โหลด 

★ คู่มือการปฎิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

 ดาวน์โหลด 

★ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

 ดาวน์โหลด 

★ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้่วยการจัดทำแผนพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

 ดาวน์โหลด 

★ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 ดาวน์โหลด 

★ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535

 ดาวน์โหลด 


Responsive image