Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 1 วันที่ 11 กันยายน 2563
Responsive image
 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 1 ได้จัดโครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่องส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วินัย จราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 51 คน 
2. นักเรียน จำนวน 5 คน
3. ครู จำนวน 5 คน

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 1 สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 100
2. ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ วินัย จราจร และการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย ร้อยละ 100
         
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563