Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ วันที่ 29-30 กันยายน 2563
Responsive image
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563  ขึ้นในวันที่ 29-30 กันยายน 2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
2. เพื่องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
3. เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

เป้าหมาย
1. นักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จำนวน 105 คน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย
2. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด
3. โรงเรียนมีแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
4. หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
         
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563