Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการคัดแยกขยะและการจัดการขยะในครัวเรือน กลุ่มครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนตาสังข์บ้านดอนตาสังข์ หมู่ที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2563
Responsive image
กลุ่มครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนตาสังข์บ้านดอนตาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะและการจัดการขยะในครัวเรือน ในปีงบประมาณ2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครัวเรือนจัดการขยะภายในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี
2.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากขยะในครัวเรือน
3.เพื่อให้ครัวเรือนเกิดรายได้จากการจัดการขยะ

วิธีดำเนินการ
1. ประชุมชี้แจงโครงการแก่ครัวเรือนในพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฯ
2. ตั้งคณะทำงาน
3. เขียนโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขอนหาด เพื่อขออนุมัติเงินสนับสนุนโครงการ
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนดำเนินการ
5. รับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม
6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
7. ดำเนินการตามโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนตาสังข์บ้านดอนตาสังข์ หมู่ที่ 3 จำนวน 30 ครัวเรือน
         
สถานที่ดำเนินการ
หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ครัวเรือนสามารถจัดการขยะภายในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี
2.ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากขยะในครัวเรือน
3.ครัวเรือนเกิดรายได้จากการจัดการขยะ
 
         
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563