Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการจัดการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
Responsive image
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด จัดทำโครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการจัดการสุขภาพ ประจำปี 2564 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ หรือแนวทางการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูด้านสุขภาพ
2. เพื่อให้ได้ปัญหาด้านสุขภาพ หรือแนวทางการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูด้านสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างแผนสุขภาพกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มเป้าหมาย
1 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด     
2 คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด  
3 หัวหน้าส่วนราชการ                                                                 
4 ผู้ใหญ่บ้าน                                                                      
5 ประธานกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม                                                           
   รวมทั้งสิ้น จำนวน   60   คน
         
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563