Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/ 2564 (20 ก.ย. 3107)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/ 2564 (20 ก.ย. 3107)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/ 2564 (14 ก.ย. 3107)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/ 2564 (05 ส.ค. 3107)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/ 2564 (27 ก.ค. 3107)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/ 2564 (20 ก.ค. 3107)
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ (27 ธ.ค. 2564)
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ (27 ธ.ค. 2564)
ประกาศ(ภ.ด.ส.๑)ปี 2564 (30 พ.ย. 2564)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (29 ต.ค. 2564)
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (29 ต.ค. 2564)
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (26 ต.ค. 2564)
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชี... (01 ต.ค. 2564)
ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2... (28 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ งดหรือชะลอ เดินทางข้ามจังหวัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (22 ก.ค. 2564)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 / 2564 (15 ก.ค. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ที่ 184/2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที... (15 ก.ค. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ที่ 185/2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที... (15 ก.ค. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ที่ 183/2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที... (15 ก.ค. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ที่ 186/2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที... (15 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของ... (08 พ.ย. 2564)  

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธ... (01 ต.ค. 2564)  

เตรียพร้อมศูนย์พักคอย(CI)... (16 ส.ค. 2564)  

ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก ... (12 ส.ค. 2564)

ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ เ... (28 ก.ค. 2564)

ภาพรวมกิจกรรม วันพฤหัสบดี... (03 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื... (05 ธ.ค. 2563)

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิ... (11 พ.ย. 2563)

โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจ... (20 ต.ค. 2563)

สำรวจความต้องการฝึกอบรมอง... (01 ต.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนห... (01 ต.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนห... (01 ต.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนห... (01 ต.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนห... (01 ต.ค. 2563)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่าง... (29 ก.ย. 2563)

โครงการคัดแยกขยะและการจัด... (29 ก.ย. 2563)

โครงการคัดแยกขยะและการจัด... (29 ก.ย. 2563)

โครงการคัดแยกขยะและการจัด... (21 ก.ย. 2563)

โครงการเดินทางปลอดภัย สวม... (11 ก.ย. 2563)

โครงการรณรงค์เด็กไทย ใส่ห... (10 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-02... (18 พ.ย. 2564)  
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำบลขอนหาด (29 ต.ค. 2564)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจียร เรืองพรหม หมู่ท... (25 ต.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเจียร เรืองพรหม ม... (18 ต.ค. 2564)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-024 สา... (10 ก.ย. 2564)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถน... (01 ก.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง คลส.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คลส.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.... (30 ส.ค. 2564)
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) (23 ก.ค. 2564)
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายหนองพ้อบริเวณเขตหมู่ที่ 2หมู่ที่ 7 ตำบลขอนหาด (09 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีป... (04 ก.พ. 2564)
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศร... (03 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลงท้อง... (01 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ห... (01 ก.พ. 2564)
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้... (29 ม.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเนิน... (13 ม.ค. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเนิ... (13 ม.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-01... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ... (11 ม.ค. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด